Alan Tran

2022 Summer Camp – English Camp –

Viet Hoa International School Viet Hoa International School Summer Camp 2022 夏令營 Trại hè Food Is Good Camp 認識食物Tìm hiểu về các loại Thực phẩm (07 -08) Date     Ngày Monday-­‐7/11 星期一-‐7/11 Thứ 2 – 11/7 Tuesday-­‐7/12 星期二-‐7/12 Thứ 3- 12/7 Wednesday-­‐7/13 星期三-‐7/13 Thursday-­‐7/14 星期四-‐‐7/14 Friday-­‐7/15 星期五-‐‐7/15 Thứ 6- 15/7 Thứ 4- 13/7        Thứ …

2022 Summer Camp – English Camp – Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top