2022夏令營 – 學校暑期活動

Viet Hoa International School

越華國際學校2022夏令

2022 Summer Camp

Hoạt động Hè trường Quốc tế Việt Hoa năm 2022

一、日期:2022711~819日(共6週)每週上課5

Date: From July 11 to August 19, 2022 (6 weeks in total), classes will be held 5 days a week

Ngày học : Từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8 năm 2022 (tổng cộng 6 tuần), mỗi tuần sẽ học 5 ngày.

二、時間:上午8:30~下午4:00(含早午餐供應)

Time: 8:30 am to 4:00 pm (including breakfast and lunch)

Thời gian: 8:30 sáng đến 16:00 chiều ( cung cấp bữa ăn sáng và ăn trưa)

三、地點:本校教室及戶外場地(操場等)

Location: classrooms and outdoor venues (playground, etc.)

Địa điểm: Các phòng học của trường và địa điểm bên ngoài ( sân trường,..)

四、課程內容 Course Nội dung khóa học:

科目Subjects Môn học 國語Mandarin Ngữ văn 英文English

Anh Văn

數學Math

Toán học

營隊Camp

Trại hè

節數Periods

Số tiết

8 8 4 15

五、營隊名稱(共6個營隊) Type of camp (6 camps in total) Tên các môn trại hè ( Tổng cộng có 6 trại hè)

1.足球營 Soccer Bóng đá 2.籃球營 Basketball

Bóng rổ

3.柔道營 Judo
4.美術營 Traditional Art Mỹ thuật 5.英文營 Fun English

Tiếng Anh

6.書法營 Calligraphy

Thư pháp

六 ,活動對象: 本校二~六年級學生。Target: Students of VHIS

Đối tượng tham gia khóa học: Các học sinh trong trường từ Lớp 2 đến lớp 6.

七、招收名額: 營隊每班至少10人(含10人)才開班,即日起接受報名至6月7日(週二)中午12時止,逾期不予受理(歡迎親朋好友結伴報名參加)。

Enrollment quota: The class will start when the camp team reaches 10 people and above. Registration will be accepted from now until 12:00 noon on June 7 (Tuesday). Late registration will not be accepted (relatives and friends are welcome to join in).

Chỉ tiêu tuyển sinh: Trại học hè mỗi lớp phải có ít nhất 10 người ( gồm 10 người) mới mở lớp, Nhận đăng ký học hè từ hôm nay đến 12h trưa ngày 07/06 (thứ 3), quá hạn sẽ không nhận đăng ký (Hoan nghênh bạn bè người thân cùng tham gia đăng ký khóa học hè)

活動對象: 本校二~六年級學生。Target: Students of VHIS

Đối tượng tham gia khóa học: Các học sinh trong trường từ Lớp 2 đến lớp 6.

七、招收名額: 營隊每班至少10人(含10人)才開班,即日起接受報名至6月7日(週二)中午12時止,逾期不予受理(歡迎親朋好友結伴報名參加)。

Enrollment quota: The class will start when the camp team reaches 10 people and above. Registration will be accepted from now until 12:00 noon on June 7 (Tuesday). Late registration will not be accepted (relatives and friends are welcome to join in).

Chỉ tiêu tuyển sinh: Trại học hè mỗi lớp phải có ít nhất 10 người ( gồm 10 người) mới mở lớp, Nhận đăng ký học hè từ hôm nay đến 12h trưa ngày 07/06 (thứ 3), quá hạn sẽ không nhận đăng ký (Hoan nghênh bạn bè người thân cùng tham gia đăng ký khóa học hè).

八、活動內容:詳細課程內容,請參閱本校網站最新消息2022夏令營活動公告

Activity content: For detailed course content, please refer to the latest news on the school’s website for the 2022 Summer Camp Announcement

Nội dung chi tiết của khóa học: Vui lòng tham khảo tin mới nhất Thông báo Trại hè 2022 trên trang web của trường.

九、繳費方式:夏令營及搭乘交通車費用,繳費單另行發送。

Payment method: Summer camp and transportation fees, payment slips will be sent separately.

Phương thức thanh toán: Chi phí học trại hè và phí xe đưa rước học sinh, phiếu thanh toán sẽ được gửi riêng đến phụ huynh.

十、相關事項說明:Mô tả cụ thể :

   1.上課時間:上午8:30~下午3:50,下午4:00開始放學。

Time: 8:30 am to 3:50 pm, ends at 4:00 pm.

Thời gian học: 8:30 sáng đến 15:50 chiều, 16:00 chiều bắt đầu tan học.

2.活動費用:含教材費、中英教師及營隊專業教師鐘點費、早午餐、水電費等費用。

 Activity fees: including Material fees, hourly fees for teachers in the camp, brunch, utility fees, etc.

Chi phí hoạt động: Bao gồm phí tài liệu, phí theo từng giờ cho các giáo viên tiếng Anh, tiếng Trung và giáo viên các môn học trại hè, buổi ăn sáng và ăn trưa, chi phí điện nước,…

3.退費規定: 2022年6月22日(星期三)下午4:00前辦理退費者,全額退費; 2022622( 期三) 下午4:00後則不予退費。因不可抗力停課或個人因素請假時,不予補課及退費。

Refund policy: Those who apply for a refund before 4:00 pm on June 22, 2022 (Wednesday) will be refunded in full; no refund will be given after 4:00 pm on June 22, 2022 (Wednesday). When classes are suspended due to force majeure or leave due to personal reasons, make-up classes and refunds will not be given.

Quy định hoàn lại tiền: Hoàn trả đầy đủ tiền học phí đối với những người nộp đơn xin hoàn tiền trước 16:00 chiều (Thứ Tư), ngày 22 tháng 6 năm 2022; sẽ không hoàn lại tiền sau 16:00 chiều (Thứ Tư), ngày 22 tháng 6 năm 2022. Khi các lớp học bị tạm dừng vì lý do bất khả kháng hoặc nghỉ học vì lý do cá nhân, sẽ không có lớp học bù và học phí sẽ không được hoàn trả.

4.報名表請於6/7前連同學生上下學調查表交回各班級任老師並送交學務處彙整。

Please return the Registration form to the homeroom teacher June 7, and send it to the Academic Affairs Office for compilation.

凡報名參加者,贈送2022越華夏令營活動紀念T-shirt一件!

Vui lòng gửi lại đơn đăng ký cho giáo viên của mỗi lớp kèm theo phiếu khảo sát học sinh đến trường trước ngày 7/6 và gửi về Phòng Giáo vụ để tổng hợp. Tất cả học sinh đăng ký tham gia sẽ được tặng 1 chiếc áo phông kỷ niệm Trại hè của trường Việt Hoa năm 2022!

All registered participants will be presented with a commemorative T-shirt for the 2022 Summer Camp!

洽詢電話Tel:  0977 310 771/ 0866 095 879

Hotline liên hệ : 0977 310 771/ 0866 095 879

越華國際學校2022夏令營活報名表

2022 Summer Camp Registration Form

Phiếu đăng ký Trại hè Trường Quốc tế Việt Hoa năm 2022

班級Class:______  座號No.:____ 學生姓名Students name:____________

無論參加與否請於6/7前將本報名表連同上下學調查表一併繳回,謝謝!)

(Please return this registration form before 6/7 no matter whether you participate or not, thank you!)

(Cho dù học sinh có tham gia hay không tham gia, xin vui lòng gửi lại đơn đăng ký này cùng với bảng khảo sát trước ngày 6/7, chân thành cảm ơn!)

第1週Week 1 第2週Week 2 第3週Week 3 第4週Week 4 第5週Week 5 第6週Week 6
0711~0715 0718~0722 0725~0729 0801~0805 0808~0812 0815~0819
參加

當週課程Please tick to register the course

Tham gia khóa học trong tuần

□足球Soccer Bóng đá □足球Soccer □足球Soccer □足球Soccer □足球Soccer □足球Soccer
□籃球Basketball Bóng rổ □籃球Basketball

Bóng rổ

□籃球Basketball

Bóng rổ

□籃球Basketball

Bóng rổ

□籃球Basketball

Bóng rổ

□籃球Basketball

Bóng rổ

□柔道Judo □柔道Judo □柔道Judo □英文Fun English

Tiếng Anh

□英文Fun English

Tiếng Anh

□英文Fun English

Tiếng Anh

□英文Fun English Tiếng Anh □英文Fun English

Tiếng Anh

□英文Fun English

Tiếng Anh

□美術Traditional Art

Mỹ thuật

□美術Traditional Art

Mỹ thuật

□美術Traditional Art

Mỹ thuật

□美術Traditional Art

Mỹ thuật

□美術Traditional Art

Mỹ thuật

□美術Traditional Art

Mỹ thuật

□書法Calligraphy

Thư pháp

□書法Calligraphy

Thư pháp

□書法Calligraphy

Thư pháp

□書法Calligraphy

Thư pháp

□書法Calligraphy

Thư pháp

□書法Calligraphy

Thư pháp

家長

聯絡方式Parents contact

Phương thức liên lạc với phụ huynh

手機Phone 1 :__________手機Phone 2 :__________
退費辦法Refund

Phương thức hoàn trả tiền

( 1 )本活動退費時間至2022年6月22日下午4:00截止,逾時則不予退費。

The refund period for this activity will end at 4:00 pm on June 22, 2022, and no refund will be given after the deadline.

Thời gian hoàn trả cho hoạt động này sẽ kết thúc vào lúc 16:00 chiều ngày 22 tháng 6 năm 2022 và sẽ không được hoàn trả sau thời hạn.

( 2 )若因不可抗力因素停課,或個人因素請假時,不予補課及退費。

If classes are suspended due to force majeure, or if you request leave due to personal reasons, make-up classes and fees will not be refunded.

Nếu các lớp học bị tạm dừng vì lý do bất khả kháng, hoặc các bạn xin nghỉ vì lý do cá nhân thì sẽ không được học bù và hoàn lại tiền.

 

           家長簽章Parent’s signature ­­­­­­­__________

營隊費用:Chi phí trại hè

  1. 足球營Soccer Bóng đá160usd/Week
  2. 籃球營Basketball Bóng rổ100usd/Week
  3. 柔道營Judo100usd/Week
  4. 英文營Fun English Tiếng Anh100usd/Week
  5. 美術營Traditional Art Mỹ thuật100usd/Week
  6. 書法營Calligraphy Thư pháp100usd/Week

2022夏令營活動~上下學方式調查表

Summer camp Questionnaire on Ways to Go to School and Return Home

Phiếu khảo sát hình thức đưa đón học sinh của hoạt động Trại hè năm 2022 Trường Quốc tế Việt Hoa

一、活動日期:2022711~819  Date: July 11 to August 19, 2022 Ngày diễn ra hoạt động:11/7 ~19/8 năm 2022

二、參加梯次(搭乘交通車學生請配合勾選):Số lần tham gia(Học sinh đi xe đưa rước của trường vui lòng đánh dấu vào):

Participation Week : (please tick if you take the school shuttle bus):

第1週Week 1 第2週Week 2 第3週Week 3 第4週Week 4 第5週Week 5 第6週Week 6
0711~0715 0718~0722 0725~0729 0801~0805 0808~0812 0815~0819

三、上下學方式Ways to Go to School and Return Home

Hình thức đưa rước học sinh:

□ 家長自行接送 Parents pick up Phụ huynh tự đưa đón học sinh

□ 搭乘交通車 school shuttle bus Xe đưa rước của trường

上學地址Pick-up address in the morning:

Địa chỉ đón bé vào buổi sáng:

 

放學地址Pick-up address in the afternoon:

Địa chỉ trả bé vào buổi chiều:

 

 

班級Class:______  座號No.:____

學生姓名Students name:____________

電話Tel:______________ 手機Phone:_______________

家長簽章Parent’s signature:_______________

Scroll to Top
回到頂端