Viet Hoa International School

書法營

1 正確的書寫姿勢和握筆
2 認識字的結構(方正與留白)
3 楷書的基本筆法及永字運筆
4 臨帖仿寫
2022 Summer “Calligraphy Camp” Course Content
1 Correct writing posture and holding of a pen
2 Recognize the structure of words (square and blank)
3 The basic strokes of regular script and Yongzi strokes
4 Copywriting
Nội dung khóa học Thư pháp, Mùa hè 2022
1. Tư thế viết và cách cầm bút đúng.
2. Nhận biết cấu trúc của từ ( ô vuông và ô trống)
3. Các nét cơ bản của chữ viết thường và nét chữ Yongzi
4. Luyện tập theo chữ mẫu

Scroll to Top
回到頂端